Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Terjemah Bab Hal Kitab Alfiyah Ibnu Malik

Terjemah Bab Hal  Kitab Alfiyah Ibnu Malik

Hal - الحال


الحال وصفّ فضلة ّ منتصب ۞ مفهم في حال كفردا ً أذهب

Hal adalah sifat lebihan yang terbaca nashab yang menjelasakan keaadaan seperti: fardan adzhabu (saya pergi sendirina)


وكونه منتقلا ً مشتقا ً ۞ يغلب لكن ليس مستحقا ً

hal dalam keadan muntaqil dan musytaq itu umum tapi tidak wajib


ويكثر الجمود في سعر وفي ۞ مبدي تأوّل ٍ بلا تكلّف

dan jamid banyak dalam harga dan dalam perkara yang menjelaskan ta’wil tanpa terpaksa 


كبعه مدّا بكذا يدا ً بيد ۞ وكرّ زيدّ أسدا ً أي كأسد

sepeti bi’hu mudda bi kadza (juallah satu mud deng harga segini) yadan biyad (dengan chas) karro zaidu asadan (zaid menyerang seperti macan)


والحال إن عرّف لفظا ً فاعتقد ۞ تنكيره معنىً كوحدك اجتهد

hal jika dimakrifatkan dalam segi lafadz maka i’tikadkan nakirahnya dalam segi makna seperti wahdaka ijtahid (bersungguh-sungguhlah dalam keadan sendiri)


ومصدرّ منكرّ حالا ً يقع ۞ بكثرة ٍ كبغتة ٍ زيدّ طلع

masdar yang di nakirahkan itu banyak menjadi hal seperti baghtatan zaidun thola’ (zaid telah datang secara tiba-tiba)


ولم ينكّر غالبا ً ذو الحال إن ۞ لم يتأخر أو يخصّص أي يبن

shohibul hal biasanya tidak dinakirahkan jika tidak diakhirkan atau tidak di khususkan atau tidak jatuh


من بعد نفي او مضاهيه كلا ۞ يبغ امرؤ على امرىءٍ مستسهلا

 setelah nafi atau yang menyerupai nafi seperti la yabghi imru’un ala imriin mustashila (seoatng tidak boleh mendurhakai orang lain dala keadaan meringankan)


وسبق حال ما بحرف جرّ قد ۞ أبوا ولا أمنعه فقد ورد

para ulama’ menolak pendahuluan hal terhadap shahibul hal yang di jer kan dengan huruf , tapi saya tidak melarang , karena ada


ولا تجز حالا ً من المضاف له ۞ إلا إذا اقتضى المضاف عمه

jangan perbolehkan hal dari mudlof ilaih kecuali jika mudlof menuntut amal mudlof ilaih,


أو كان جزء ماله أضيفا ۞ أو مثل جزئه فلا تحيفا

 atau mudlof itu bagian mudlof ilaih, atas seperti bagianya.


والحال إن ينصب بفعل ٍ صرّفا ۞ أو صفة ٍ أشبهت المصرّفا

Hal jika di nashoban dengan fiil yang mutsoffir atau sifat yang menyerupai fiil mutasharrif 


فجائز ّ تقديمه كمسرعا ۞ ذا راحلّ ومخلصا زيد دعا

maka boleh mendahulukan hal seperti musrian dza rohilun (orng ini berangkat secara cepat) dan mukhlishon zaidun da’a (zaid berdoan secara ikhlas)


وعامل ّ ضمّن معنى الفعل لا ۞ حروفه مؤخرا لن يعملا

Amil yang mengandung makna fiil bukan hurufnya itu tidak beramal dalam keadaan di akhirkan,


كتلك ليت وكأنّ وندر ۞ نحو سعيد ّ مستقرّا ً في هجر

 seperti laita dan ka’anna. dan langka contoh sa’idun mustaqirron fi hajar (said itu di hajar dalam keadaan menetap)


ونحو زيد مفردا أنفع من ۞ عمرو معانا مستجاز لن يهن

Contoh zaidun mufradan anfa’u min amrin mu’anan (zaid dalam keadaan sendiri itu lebih bermenfaan dari pada amar dalam keadaan dibantu) itu diperbolehkan, tidak lemah


والحال قد يجيء ذا تعدّد ۞ لمفردٍ فاعلم وغير مفرد

Haal ini terkadang dalam bentuk yang berbilang bagi shahibul-haal yang mufrad dan selain mufrad. Ketahuilah hal ini (camkanlah).


وعامل الحال بها قد أكّدا ۞ في نحو لا تعث في الأرض مفسدا

Terkadang 'amil haal dikuatkan maknanya oleh haal seperti dalam contoh: "Laa ta'tsa fil-ardhi mufsidan" (Janganlah kamu merajalela di muka bumi menimbulkan kerusakan).


 وإن تؤكد جملة ً فمضمر ۞ عاملها ولفظها يؤخّر

Apabila haal mengukuhkan makna jumlah, maka 'amil-nya di. mudhmar-kan dan lafaznya diakhirkan.


وموضع الحال تجيء جمله ۞ كجاء زيد ّ  وهو ناو ٍ رحله

Di tempat haal dapat didatangkan jumlah seperti dalam contoh: "Jaa-a Zaidun wahuwa naawin rihlah" (Zaid telah datang sedang- kan ia berniat untuk bepergian).


وذات بدءٍ بمضارع ٍ ثبت ۞ حوت ضميرا ً ومن الواو خلت

Jumlah haal yang dimulai dengan fi'il mudhari' yang di-itsbat-kan harus mengandung dhamir dan dibebaskan dari wawu.


وذات واو بعدها انو مبتدا ۞ له المضارع اجعلنّ مسندا

Bagi jumlah haal yang dimulai dengan wawu, niatkanlah sesudah wawu itu adanya mubtada, dan jadikanlah mudhari' sebagai musnad (khabar)-nya.


وجملة الحال سوى ما قدّما ۞ بواو ٍ او بمضمر ٍ أو بهما

Jumlah haal yang selain dalam pembahasan yang telah disebutkan dapat di-rabith-kan dengan wawu, atau dengan dhamir, atau de- ngan kedua-duanya.


والحال قد يحذف ما فيها عمل ۞ وبعض ما يحذف ذكره حظل

Terkadang 'amil haal dibuang, dan di antara 'amil haal ada yang tidak boleh disebutkan.

Posting Komentar untuk "Terjemah Bab Hal Kitab Alfiyah Ibnu Malik"