Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Terjemah Bab Tamyiz Kitab Alfiyah Ibnu Malik

Terjemah Bab Tamyiz Kitab Alfiyah Ibnu Malik

Tamyiz - التمييز

إسم ّ بمعنى من مبين ّ نكره*** ينصب تمييزا ً بما قد فسّره

Suatu isim yang mengandung makna min lagi menjelaskan nakirah di-nashab-kan sebagai tamyiz oleh lafaz yang ditafsirkannya.


كشبرٍ ارضا ً وقفيزٍ برّا ً*** ومنوين عسلا ً وتمرا

seperti syibrin ardhan (sejengkal tanah), qafiizin burran (se- genggam jawawut), manawaini 'asalan wa tamran (dua manawa, terdiri dari madu dan kurma).


وبعد ذي وشبهها إذا*** أضفتها كمدّ حنطة ٍ غذا

Sesudah hal yang telah disebutkan beserta hal yang serupa dengannya, jar-kanlah tamyiz-nya apabila ia di-mudhaf kan seperti dalam contoh: muddu hinthathin ghidzaa (satu mud gandum adalah makanan).


والنّصب بعد ما أضيف وجبا*** إن كان مثل ملء الأرض ذهبا

Nashab sesudah lafaz (tamyiz) yang di-mudhaf kan merupakan ke harusan apabila seperti dalam contoh. mil ul ardhi dzahaban (emas sepenuh bumi).


والفعال المعنى انصبن بأفعلا*** مفضّلا ً كأنت أعلى منزلا

Nashab-kanlah tamyiz yang mengandung makna fa'il oleh afala ka- rena ia mengandung makna tafdhil seperti dalam contoh: "Anta alaa manzilan" (Kedudukanmu lebih tinggi).


وبعد كلّ ما اقتضى تعجّبا*** ميّز كأكرم بأبي بكر ٍ أبا

Buatlah tamyiz sesudah setiap lafaz yang memberikan pengertian ta'ajjub seperti dalam contoh: "Akrim bi-Abi Bakrin aban" (Alang- kah mulianya Abu Bakar sebagai Bapak).


واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد*** والفاعل المعنى كطب نفسا تفد

Jar-kanlah dengan min selain tamyiz 'adad dan tamyiz yang ber-makna fa'il apabila anda suka seperti dalam contoh: "Thib nafsan tufad" (Jadilah kamu orang yang berjiwa baik, niscaya kamu ber-manfaat).


وعامل التمييز قدّم مطلقا*** والفعل ذو التصريف نزرا سبقا

Dahulukan 'amil tamyiz secara mutlak; dan jarang fi'il mutasharrif yang didahului (oleh tamyiz-nya).

Posting Komentar untuk "Terjemah Bab Tamyiz Kitab Alfiyah Ibnu Malik"